Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни е приета от "АЙ ПИ ЕН КОНСУЛТ" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията под ЕИК 203834254, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, 6000, бул. "Цар Симеон Велики" №105, ет.6, офис 3.

"АЙ ПИ ЕН КОНСУЛТ" ЕООД е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

І. Общи положения

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да определи личните данни, които се обработват във връзка със сайта https://www.ipn.bg/ ("Сайта"), за какви цели и на какви основания се извършва обработката им, както и предоставя допълнителна информация в тази връзка.

Тази Политика обяснява кога и защо се събира лична информация („лична информация“ и „лични данни“ се използват като идентични термини в настоящата Политика) за хората, които посещават Сайта и използват услугите, как същата се използва, условията, при които може да бъде разкрита на трети лица и как същата се съхранява.

В случай че възникнат въпроси във връзка със защитата на лични данни може да бъде използвана посочената в настоящата Политика за защита на личните данни контактна информация.

Администраторът на лични данни поема ангажимент за осигуряването на поверителност и защитата на личните данни, които потребителите са предоставили.

Настоящата Политика може да бъде променяна в определени моменти, поради което нейната актуалност трябва да бъде проверявана регулярно.

С използването на Сайта и предоставяните чрез него услуги, Вие се съгласявате да сте обвързани от настоящата политика.

ІІ. Определения

  1. Лични данни - всяка информация, която е свързана с конкретно физическо лице (индивид), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;
  2. Обработване на лични данни - всяка дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.;
  3. Администратор на лични данни - лицето, което определя целите и средствата за обработването на личните данни;
  4. Сайт - https://www.ipn.bg/ (включително заглавна страница и подстраници);
  5. Основание за обработване на лични данни (основание) - условие, което следва да бъде изпълнено, за да е налице законосъобразно обработване на личните данни.

III. Начин на събиране на лични данни и видове лични данни

Администраторът получава лични данни за потребителите когато същите използват сайта https://www.ipn.bg/, като например: когато потребителите изпращат запитване за получаване на оферта/информация, или в процеса, при който се заявява, поръчва и ползва предлагана на сайта услуга.

Администраторът събира единствено основни лични данни от потребителите, които не включват специални категории лични данни („чувствителни данни“). Личната информация, която се събира може да включва имена, e-mail адрес, телефонен номер за контакт, както и евентуално, други данни, изисквани от Закона за счетоводството и други закони, както и информация относно това кои страници са посетени и кога.

Посочените лични данни се събират с цел осъществяване на контакт с Вас, изготвяне и предоставяне на информация за нас/нашите услуги или на оферта, за да Ви предоставим услугите, предлагани чрез този сайт, в рамките на възникнал договор между нас във връзка с предоставянето им, както и информация, която е поискана или за която изрично сме получили съгласие.

Не се събират лични данни, от които няма необходимост за постигане на горепосочените цели.

IV. Използване на личните данни

Получените данни могат да бъдат използвани, за да:

V. Съхраняване на личните данни

Личните данни се съхраняват само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, или колкото е предвидено в договор между нас, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България.

Данните, които са предоставени за използване за маркетингови цели, се пазят до получаване на уведомление, че не желаете повече да получавате съответната информация от нас.

След постигане на целите на обработката на лични данни, същите се унищожават.

VI. Достъп до събраната информация

Събраните данни няма да бъдат продавани, предоставяни под наем или споделяни за маркетингови цели с трети лица.

Информацията може да бъде предоставяна на трети лица – доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани с нас организации единствено за целите на извършването на задачи и предоставянето на услуги за Вас от наше име.

Независимо от горното, когато бъдат ползвани услугите на трети лица – доставчици на услуги, на същите ще им бъде разкривана само личната информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и при наличие на договор със съответното лице, който изисква от него да пази информацията и да не я използва за свои преки маркетингови цели.

Събраните данни се предоставят на трети лица за техни маркетингови цели, само когато Вие сте поискали това изрично, или предоставянето е необходимо по силата на закон, съдебен акт или за предотвратяване на измама или друго престъпление.

Предоставяне на лични данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това.

VII. Достъп, коригиране или заличаване на лични данни

Вие имате право по всяко време да поискате от нас:

Желаното действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни се извършва единствено по отношение на Вашите лични данни. Извършването му е безплатно.

За достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни, които се обработват от нас, е необходимо да изпратите писмено заявление, което съдържа:

  1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
  2. описание на искането;
  3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
  4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
  5. нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице. Заявлението може да бъде подписано и с електронен подпис.

Заявлението се изпраща на email: info@ipn.bg

Срокът за разглеждане на искането за достъп, коригиране, заличаване или блокиране се осъществява в срок до 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка.

Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона. Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

VIII. Възражение или оплакване срещу обработването на лични данни

В предвидените от закона случаи, Вие имате право:

Ако желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на info@ipn.bg. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

IX. Мерки за сигурност за защита на данни от загуба, злоупотреба или промяна

При предоставяне на лична информация, ние предприемаме действия да осигурим обработването й по сигурен начин. Уебсайтът https://www.ipn.bg/ ползва протокол за защитена комуникация SSL сертификат. HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни.

Не-чувствителна информация (напр email адрес, и т.н.) се предава обичайно през интернет, което изключва гарантирането на пълна сигурност на информация, която ни предоставяте. За вече получената от Вас информация се полагат максимални усилия за осигуряване на сигурността й в нашите системи.

X. Използване на "бисквитки" (‘cookies’)

Като много други уеб-сайтове, така и Сайта използва бисквитки. „Бисквитките“ са малки обособени пакети информация, изпращана към Вашия компютър, с цел да бъдете разпознати при Ваше посещение. Бисквитките събират статистически данни за извършените от Вас действията в браузъра. Събраните Бисквитки позволяват да бъдат  проследени моделите на потребителския трафик, както и да бъдат разработени статистически анализи за използването на услугите, като времето, прекарвано на уеб-сайта и страниците, което се посещават най-често. Бисквитките не идентифицират личност, а обобщените статистически данни не съдържат лична информация. Бисквитките се ползват за подобряване на Сайта и с цел да бъдат предоставяна по-добра персонализирана услуга.

Съгласявайки се да използвате този сайт и услугите му, Вие изразявате съгласие за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics.

В случай че не желаете да получавате „бисквитки“ докато разглеждате Сайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато Ви сигнализира за наличието им. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню ‘Опции’ или ‘Предпочитания’ на вашия браузър.

XI. Линкове към други сайтове

Сайтът може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Настоящата Политика за поверителност е относима само за Сайта, поради което е Ваш ангажимент да се информирате за правилата на поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате.

Не носим отговорност за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях.

В случай че сте попаднали на Сайта чрез уеб-сайт на трето лице, не носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на уеб-сайта на това трето лице и Ви препоръчваме да проверите неговата Политика за поверителност.

Настоящата Политика е изготвена в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).